Usługa

Twoja Asekuracja

Ubezpieczenie "Twoja Asekuracja" to wysokie świadczenia w przypadku nieszczęścia. Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla Klientów Play.

Opis usługi

Nieszczęśliwy wypadek (NW) może zdarzyć się każdemu - w domu, w pracy, podczas letniego lub zimowego wypoczynku. Nie możemy ich przewidzieć ani im zapobiec. Możemy jednak postarać się złagodzić ich skutki, gdy już się przydarzą. Warto o tym pomyśleć z góry i zabezpieczyć siebie i swoich bliskich tak „na wszelki wypadek”, gdyby los okazał się nieprzychylny.

Twoja Asekuracja to:

  • wysokie świadczenia już od min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW,
  • ochrona na wypadek „powszechnych” zdarzeń – złamań i oparzeń wskutek NW,
  • relatywnie niska opłata za ubezpieczenie,
  • brak badań medycznych w momencie przystąpienia do ubezpieczenia,
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie.

Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Twoja Asekuracja" (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) znajdują się w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Twoja Asekuracja", które dostępne są w części Dokumenty.

Pojęcia użyte w niniejszym opisie ubezpieczenia i oznaczone wielkimi literami mają znaczenie nadane im przez Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Twoja Asekuracja”.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie.

Korzystając z oferty ubezpieczenia grupowego Twoja Asekuracja, zapewniasz sobie:

  • pomoc finansową wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna,
  • świadczenie, które ułatwi Ci dostęp do specjalistów, nowoczesnych leków i metod rehabilitacji, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku doznasz stosunkowo często występujących urazów – złamań lub oparzeń wymagających szybkiej i skutecznej pomocy,
  • bardzo wysokie kwoty świadczeń płatne co miesiąc przez okres 5 lat, które będziesz mógł przeznaczyć na wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, potrzebą dostosowania domu, samochodu do nowej sytuacji lub inny, dowolnie wybrany cel, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego inwalidztwa.

Od kiedy zaczyna się ochrona?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego, następującego po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Komu przysługuje wypłata świadczenia?
Świadczenie w wysokości do 10 000 zł wypłacane jest Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznał urazów objętych ochroną (złamań lub oparzeń). Świadczenie otrzymują także te osoby, u których nieszczęśliwy wypadek spowodował trwałe inwalidztwo w stopniu co najmniej 50%. W przypadku śmierci Ubezpieczonego należne świadczenie jest wypłacane wskazanym przez niego Uposażonym. Za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, Świadczenie Ubezpieczeniowe należne z tytułu danego Zdarzenia ubezpieczeniowego w pierwszej kolejności wypłacane jest Ubezpieczającemu (Play) na poczet wszelkich należności Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczającego, a pozostała kwota wypłacana jest odpowiednio Ubezpieczonemu lub Uposażonym.

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?
Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii Towarzystwa pod numerem +48 79 11 00 410 – lub pisemnie – wysyłając wypełniony formularz roszczeniowy lub wniosek zawierający dane wskazane na formularzu wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw Roszczeń pod adres:

MetLife TUnŻiR S.A.,
Skrytka pocztowa nr 25,
26-614 Radom.

Osoba zgłaszająca roszczenie zostaje poinformowana:
- jakie dokumenty będą potrzebne i w jaki sposób dostarczyć je Towarzystwu,
- jak przebiega proces rozpatrywania roszczeń.
Formularz do zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Pieniądze wypłacane są w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa byłoby w tym terminie niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od ich ustalenia.

 

Cennik

  Pakiet srebrny Pakiet złoty Pakiet platynowy
Zdarzenie Suma ubezpieczenia
Złamania i oparzenia Ubezpieczonego
wskutek NW
do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł
Trwałe min. 50% inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW
– wypłata miesięczna przez okres 5 lat
1 500 zł / miesiąc
(łącznie 90 000 zł)
2 000 zł / miesiąc
(łącznie 120 000 zł)
2 500 zł / miesiąc
(łącznie 150 000 zł)
Śmierć ubezpieczonego 216 zł 240 zł 264 zł
Opłata miesięczna związana z finansowaniem kosztów Składki ubezpieczeniowej 17,99 zł 19,99 zł 21,99 zł
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe jedynie po uprzednim kontakcie ze strony konsultanta.

 

Dla kogo

Ubezpieczenie "Twoja Asekuracja", kierowane jest do Abonentów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w związku z zawarciem lub przedłużeniem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

 

Dokumenty