Usługa

Pewne Rachunki

Ubezpieczenie Pewne Rachunki zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim. Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla Klientów Play.

Opis usługi

Ubezpieczenie Pewne Rachunki to kompleksowe zabezpieczenie finansowe przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą zaważyć na Twoim życiu. Teraz, nawet w trudnej sytuacji, Twoje rachunki będą bezpieczne.

Z ubezpieczeniem grupowym Pewne Rachunki masz ochronę na wypadek:

  • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • czasowej niezdolności do pracy,
  • trwałej niezdolności do pracy,
  • trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Pewne Rachunki to:

  • szeroki zakres ochrony,
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie,
  • atrakcyjne świadczenia ubezpieczeniowe za relatywnie niską opłatę,
  • profesjonalna obsługa ubezpieczenia.

Od kiedy zaczyna się ochrona?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego, następującego po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?
Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii Towarzystwa pod numerem +48 79 11 00 410 – lub pisemnie – wysyłając wypełniony formularz roszczeniowy lub wniosek zawierający dane wskazane na formularzu, wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw Roszczeń pod adres:


MetLife TUnŻiR S.A.,
Skrytka pocztowa nr 25,
26-614 Radom.


Osoba zgłaszająca roszczenie zostaje poinformowana:
- jakie dokumenty będą potrzebne i w jaki sposób dostarczyć je Towarzystwu,
- jak przebiega proces rozpatrywania roszczeń.
Formularz do zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

Kiedy przysługuje świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy?
Czasowa niezdolność do pracy musi trwać nieprzerwanie min. 30 dni. Warunkiem wypłaty jest też wniesienie opłaty za dany miesiąc. Świadczenie przysługuje od 31. dnia za każde pełne 30 dni potwierdzonej niezdolności do pracy. Maksymalna liczba miesięcznych wypłat wynosi 12.

Jakie są warunki wypłaty świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy?
Wypłata tego świadczenia następuje po stwierdzeniu przez ZUS lub Towarzystwo trwałej niezdolności do pracy, pod warunkiem, że w dniu nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia się choroby powodującej niezdolność do pracy Ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem Pewne Rachunki oraz pracował zawodowo. Okres pomiędzy datą nieszczęśliwego wypadku lub choroby powodującej trwałą niezdolność do pracy a wypłatą świadczenia wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Kiedy przysługuje świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku?
Świadczenie z tego tytułu jest należne w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa trwającego 6 miesięcy, licząc od dnia nieszczęśliwego wypadku, i nierokującego poprawy po tym okresie. Ocena stanu zdrowia i orzeczenie trwałego inwalidztwa następuje po zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji.

Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku dla Klientów P4 Sp. z o.o. „Pewne Rachunki” (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) znajdują się w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Pewne Rachunki”, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Cennik

Pewne Rachunki za nie więcej niż 40 gr dziennie w Pakiecie srebrnym.

  Pakiet srebrny Pakiet złoty Pakiet platynowy
Zdarzenie Suma ubezpieczenia
Czasowa niezdolność do pracy
(maksymalnie 12 miesięcy)
50 zł miesięcznie
(do 600 zł)
75 zł miesięcznie
(do 900 zł)
100 zł miesięcznie
(do 1 200 zł)
Trwała niezdolność do pracy 600 zł 900 zł 1200 zł
Śmierć wskutek NW
wypłata miesięczna przez 5 lat
750 zł miesięcznie
(łącznie 45 000 zł)
900 zł miesięcznie
(łącznie 54 000 zł)
1200 zł miesięcznie
(łącznie 72 000 zł)
Trwałe inwalidztwo min. 50% wskutek NW
wypłata miesięczna przez 5 lat
750 zł miesięcznie
(łącznie 45 000 zł)
900 zł miesięcznie
(łącznie 54 000 zł)
1200 zł miesięcznie
(łącznie 72 000 zł)
Śmierć ubezpieczonego 144 zł 180 zł 240 zł
Opłata miesięczna 12 zł 15 zł 20 zł

Jak aktywować usługę

Aktywacja jest możliwa jedynie po uprzednim kontakcie ze strony konsultanta.

Dla kogo

Usługa kierowana jest do Klientów Indywidualnych w związku z zawarciem lub przedłużeniem umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Klientów Biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Dokumenty